Hakkımızda

  • Organizasyon
Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Grubu

Dijital Kanal ve Ödeme Sistemleri Uygulama Geliştirme Bölümü
Uygulama Geliştirme Bölümü
Ar-Ge Proje ve Test Yönetimi Bölümü
BT Güvenlik Birimi
Sistem Yönetimi ve İşletim Bölümü
Veri Yönetimi Bölümü
ADK Operasyonları Bölümü
Bankacılık Operasyonları Bölümü
Ödeme Sistemleri Operasyonları Bölümü

Banka’nın yenilikçi vizyonu ve iş planlarını destekleyen BT misyonu ve stratejisinin oluşturulmasından ve takibinden; müşteriler ile Banka’nın diğer birimlerinin teknolojik gereksinimlerinin uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda güvenilir ve etkin olarak karşılanmasından, taktik ve stratejik hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelerin gerçekleştirilmesinden ve yüksek kalitede altyapı servislerinin verilmesinden sorumludur. Banka’nın teknolojik altyapısının ve süreçlerinin; çevik ve güncel metodolojileri takip eden bir şekilde işletilmesi ile Banka’nın rekabet gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Banka'nın tanımlanmış genel stratejileri ve politikaları çerçevesinde Banka içi ve dışı düzenlemelere aykırı düşmeyecek şekilde müşterilere verilen serviste yüksek kalite ve verimliliği teminat altına almak amacıyla şubelerde, alternatif dağıtım kanalları ve dış hizmet noktaları olmak üzere tüm kanallarda operasyonların yönetilmesinden; operasyonel hizmetleri sağlarken fayda-maliyet analizi ile dış kaynak ve muhabirlik ihtiyaçlarının belirlenmesinden, bu tür kurumlardan alınan servisin verimli kullanımının ve yönetiminin sağlanmasından; ödeme sistemlerinde yeni ürünlerin geliştirilmesi ve buna yönelik projelerin yönetiminden sorumludur.

Finans Grubu

Finansal Raporlama ve Bütçe Yönetimi Bölümü
İştirakler ve İş Kolu Karlılık Bölümü
Vergi Genel Muhasebe ve Mutabakat Birimi
Satın Alma Birimi
Destek Hizmetleri Birimi

Finans Grubu, Üst Yönetim'in hedef ve politikaları doğrultusunda Banka'nın bütçesinin oluşturulmasından, değerlendirilmesinden, gider politikalarının oluşturulmasından, gider ve yatırım süreçlerinin bütçe hedefleri doğrultusunda yönetilmesinden, iş kolu, ürün, kanal, müşteri kırılımlarında ve Banka genelinde finansal performansın analiz edilerek, yönetime bilgi verilmesinden, tavsiyelerde bulunulmasından, Banka'nın muhasebe ve raporlama sisteminin işleyişinden, Bankacılık Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuat gereğince finansal tabloların ve yasal raporların hazırlanmasından, vergi ve benzeri yükümlülüklerin yerine getirilmesi dahil vergi süreçlerinin yönetiminden, Banka iştirakleri ve ilişkili kuruluşlarının finans fonksiyonlarının organize edilmesi ve takibinden, finans ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelerin takip edilmesinden, Banka'nın iş planı ve yıllık bütçesi çerçevesinde satın alma yönetimi, inşaat, bina yönetimi, arşiv yönetimi, güvenlik ve muhaberat süreçlerinin yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

Finansal Kurumlar Grubu

Finansal Kurumlar Pazarlama Bölümü
Ticaret Finansmanı Bölümü

Banka’nın Finansal Kurumlar Pazarlama faaliyetlerinin başlatılması, yönetilmesi, geliştirilmesinden ve bankanın kurumsal müşterileri için dış ticaret finansmanı ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanmasından sorumludur.

Hazine Grubu

Hazine Bölümü
Özel Bankacılık Bölümü
Ekonomik Araştırmalar Bölümü
Sermaye Piyasaları Bölümü

​Tanımlanmış olan stratejiler ve politikalar çerçevesinde, Banka içi ve dışı düzenlemelere uygun olarak, Banka’nın menkul kıymet portföyünün yönetimi, para piyasaları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fon yönetimi ürünlerinin pazarlanması, piyasa politikalarının izlenmesi ve ilgili gereksinimler ile kapsamı altındaki ürünlerin ve hizmetlerin gelişimine ilişkin bilgilerin geliştirilmesini sağlamaktan sorumludur.

 İç Sistemler Grubu

Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Kontrol Bölümü
Uyum Bölümü
Risk Yönetimi Bölümü

İç Sistemler Grubu, Banka’daki tüm süreçlerin yerel yasalara, dahili yönetmeliklere, yönetim politika ve prosedürlerine uygun olarak işletildiğinin denetlenmesi ve kontrol edilmesinden; belirlenen risk yönetimi politikaları çerçevesinde Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risklerin tespit edilmesi, yönetilmesi ve kontrol altında tutulmasından; ayrıca Banka süreç ve işlemlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesini sağlayacak yeterli ve etkin kontrol yapısının kurularak işletilmesinden sorumludur.
 

İnsan Kaynakları Grubu

İnsan Kaynakları Grubu

İnsan Kaynakları Grubu, Banka'nın amaç ve stratejileri ve gerekli kalite standartları doğrultusunda insan kaynağı planlamasının yapılmasından, yönetiminden ve gelişiminin sağlanmasından, bu amaçla kadro planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim ve gelişim, performans yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi, ücret ve ödüllendirme sistemlerinin yönetilmesinden, bordrolama ve özlük işlerinin yürütülmesinden, kurum içi iletişim faaliyetlerin yönetilmesi ve ilgili süreçlerin geliştirilmesinden, Banka'nın tüm yapısal ve işlevsel değişikliklerinin planlanarak en etkin ve en verimli yönetim modellerinin öngörülmesinden, bu modeller dahilinde tasarlanacak süreçler ile genel hizmet modelinin yanı sıra iş gücü kadro yapılarının belirlenmesinden ve bu yapıların verimliliğinin izlenmesinden sorumludur.

Kurumsal Bankacılık Grubu

Kurumsal Krediler Bölümü
Kurumsal Pazarlama Bölümü
Kurumsal Finansman Bölümü
Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi

Kurumsal Bankacılık Grubu, gayrimenkul geliştirme ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulaması ile birlikte lisans özelliği taşıyan prestijli projelerde yapılacak işbirliği ve ortaklıklar vasıtasıyla gelir ve kar paylaşımlı işlerin yaratılmasından, şirket satın alma ve birleşme işlemlerinin yönetimi ve satıcı/alıcı taraf danışmanlıkları ile aracılık hizmetlerinden, yeni iş fikirleri ve iş planlarının değerlendirilmesi için gerekli fonlama altyapılarının oluşturulmasından, kamu ve özel sektör projelerinin değerlendirilmesinden, finansman sağlanmasından ve bu bağlamda oluşturulacak işbirliklerinin yönetilmesinden, ayrıca firmaların yönetim sistemlerinin geliştirilmesinden ve finansal verimliliklerinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesinden, nakit yönetimi dünyasına ilişkin ürünlerin geliştirilmesinden ve hayata geçirilmesinden ve rekabet avantajı yaratacak pazarlama stratejileri geliştirerek kurumsal satış ağının yönetiminden, kurumsal kredi politikalarının, kredi değerlendirme kriterlerinin ve prosedürlerinin Banka vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda bankacılık mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden, Banka kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için gereken tahsis, sistem, risk analizi, raporlama ve portföy trendleri çalışmalarının gerçekleştirilmesinden, kurumsal segmentte yer alan kredilerin sektör ve risk bazlı, proje kredilerinin ise sektör özelinde nakit akış bazlı olarak değerlendirerek, Banka bilançosuna ve kârlılığına olan etkilerinin efektif olarak izlenmesi ve analiz edilmesinden, erken uyarı sinyallerinin değerlendirilerek kredi portföyünün yakından izlenmesinden ve yasal takibe intikal eden firmaların Hukuk Müşavirliği Grubu ile koordineli olarak takibinden sorumludur.


Hukuk Müşavirliği Grubu

​Hukuk Müşavirliği Grubu

Hukuk Müşavirliği Grubu, kurumsal ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, faaliyetlerin yasalara uyumunun sağlanması amacıyla yönlendirmesinden ve danışmanlık yapılmasından sorumludur.

Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu

Güvenlik ve Şikayet Yönetimi Bölümü

Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu, yasalarda meydana gelen değişikliklerin izlenmesinden, iş birimlerine danışmanlık yapılmasından, Banka’nın sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin, Banka’nın dağıtım kanallarının ve bu kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin dolandırıcılık ve güvenlik açısından değerlendirilmesinden, finansal kayıpların engellenmesi ve dolandırıcılık kaynaklı  itibar riskinin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından sorumludur. Grup, Banka’nın müşteri memnuniyeti politikaları doğrultusunda, müşteri odaklı bakış açısının benimsenmesini ve müşterinin sesi olma misyonu ile müşteri beklentilerinin tüm iş birimlerine aktarılmasını, Bankamıza ulaşan tüm müşteri şikayetlerinin ilgili yasal düzenlemelere bağlı kalınarak çözümlenmesinin sağlanmasını, müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilecek süreçlerin tespit edilerek iyileştirilmesini ve Banka’nın tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. 


Perakende Bankacılık Krediler Grubu

Perakende Bankacılık Ürün Yönetimi Bölümü
Bireysel Krediler Tahsis Bölümü
Perakende Kredi Politika ve Sistemleri Bölümü
Kurumsal İletişim Birimi

Perakende Bankacılık Krediler Grubu, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak Banka kanal yönetimi, bireysel kredi, ödeme sistemleri ve diğer bireysel ürünlerin strateji, fiyatlama, satış kanalı geliştirme ve altyapı geliştirme prosedürlerinin belirlenmesinden, bu faaliyetlerin Banka çıkar ve menfaatleri gözetilerek en verimli şekilde sonuçlandırılmasından, bireysel bankacılık aktivitelerinde iştiraklerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından, müşterilere sunulacak yeni ürünlerin koordine edilmesinden, sektördeki diğer bireysel bankacılık trendlerinin takip edilmesinden, Grup'un iş hedeflerine ulaşması için doğru kredi ve tahsis politikaları belirnmesinden, istatistiksel analiz ve modeller geliştirilmesinden, izleme ve takip süreçlerinin etkin ve fonksiyonel olarak kurulmasından, tüm bu faliyetlerdeki hedef ve sonuçlara ulaşmak üzere organizasyonel aksiyonların alınmasından sorumludur.


Perakende Bankacılık Satış ve İştirakler Koordinasyon Grubu

​Satış Yönetimi Bölümü

Perakende Bankacılık Satış ve İştirakler Koordinasyon Grubu, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi seviyede karşılayacak satış politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesinden, Banka kanal yönetiminden ve satış kanallarının takip/yönlendirmelerinin yapılmasından, iştiraklerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından, sektördeki diğer satış trendlerinin takip edilmesinden, Grubun iş hedeflerine ulaşması için istatistiksel analiz ve modeller geliştirilmesinden, ödeme sistemlerine ilişkin ürünlerin müşteri portföyüne satışından sorumludur.