Organizasyon

Bilgi Teknolojileri Grubu 

Dijital Kanallar Uygulama Geliştirme
Kartlı Ödeme Sistemleri Uygulama Geliştirme
Sistem Yönetimi ve İşletim
Uygulama Geliştirme
Veri Yönetimi
BT Proje ve Süreç Yönetimi
Paydaş Sistemler

Bilgi Teknolojileri Grubu, Banka'nın yenilikçi vizyonu ve iş planlarını destekleyen BT misyonu ve stratejisinin oluşturulmasından ve takibinden; müşteriler ile Banka'nın diğer birimlerinin teknolojik gereksinimlerinin uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda güvenilir ve etkin olarak karşılanmasından, taktik ve stratejik hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelerin gerçekleştirilmesinden ve yüksek kalitede altyapı servislerinin verilmesinden sorumludur. Banka'nın teknolojik altyapısının ve süreçlerinin; çevik ve güncel metodolojileri takip eden bir şekilde işletilmesi ile Banka'nın rekabet gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  


Perakende Dijital ve Ödeme Sistemleri Grubu

•   Alternatif Satış Kanalları ve İletişim Merkezi
•   Ödeme Sistemleri ve Stratejik Ortaklık Platformu
•   CRM ve Veri Analitiği
•   Dijital Bankacılık
•   Perakende Bankacılık Satış Yönetimi
•   Perakende Bankacılık Pazarlama
•   İş Geliştirme ve İnovasyon
•   Bireysel Krediler Risk İzleme ve Takip

Perakende Dijital ve Ödeme Sistemleri Grubu, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak Bankamızın tüm satış kanallarının yönetiminin yapılmasından, grup şirketlerinin satış koordinasyon faaliyetlerinin yönetilmesinden, bireysel kredi, ödeme sistemleri ve diğer bireysel ürünlerin strateji, fiyatlama, satış kanalı geliştirme ve altyapı geliştirme prosedürlerinin belirlenmesinden, bu faaliyetlerin Banka çıkar ve menfaatleri gözetilerek en verimli şekilde sonuçlandırılmasından, bireysel bankacılık aktivitelerinde iştiraklerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından, müşterilere sunulacak yeni ürünlerin koordine edilmesinden, sektördeki diğer bireysel bankacılık trendlerinin takip edilmesinden ve tüm bu faaliyetlerdeki hedef ve sonuçlara ulaşmak üzere organizasyonel aksiyonların alınmasından sorumludur..


Finans Krediler ve Sermaye Piyasaları Grubu​

Finansal Raporlama, İş Kolu Karlılık Vergi Yönetimi
Banka Bütçe Yönetimi ve Genel Muhasebe
Satın Alma
İştirakler Yönetimi
Kredi Politika Ve Analitik
Sermaye Piyasalar
Kurumsal Krediler Tahsis

Finans Krediler ve Sermaye Piyasaları Grubu, Banka'nın bütçesi ve gider politikalarını oluşturur ve gider ve yatırım süreçlerinin bütçe hedefleri doğrultusunda yönetir. Bu kapsamda, iş kolu, ürün, kanal, müşteri kırılımında ve Banka genelinde finansal performansı analiz eder banka üst yönetimine bilgi verir. Bununla birlikte, bankamızın yeni yatırımlar ve/veya iş ortaklığı yapacağı ülkeler ve sektörler konusunda strateji geliştirerek önerilerde bulunur. Kurulması ve/veya satın alınmasına karar verilen iştirakin ortaklık yapısının Banka lehine maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenleyerek üst yönetimi bilgilendirir ve yönlendirir. Uluslararası yatırımcılara yönelik sermaye piyasası ürünlerinin geliştirerek piyasaya sunar. Bu amaç doğrultusunda, kredi ve sermaye piyasası ürünlerine yönelik araştırma yapar, finansal kuruluşlar ile ilişkileri yönetir. Bunların yanı sıra, sermaye piyasalarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuattaki gelişmeler ile uluslararası piyasalardaki yeni sermaye piyasası uygulamalarını takip eder ve bu alandaki yeniliklerin ülkemize entegrasyonu konusunda iş geliştirilmesi çalışmasında bulunur.


Uluslararası Bankacılık Grubu 

Uluslararası Bankacılık Pazarlama

Uluslararası Bankacılık Grubu, bankamızın yurtdışı finansal pazarlama stratejisini oluşturarak uluslararası bankacılık faaliyetlerini yürütür ve kurumsal müşterilerimiz için yeni ürünler geliştirerek piyasaya sunar. Hazine Grubu

Hazine Fiyatlama ve Likidite Yönetimi
Hazine Satış ve Pazarlama
Özel Bankacılık
Ekonomik Araştırmalar

Hazine Grubu, bankamızın menkul kıymet portföyünü yönetir, para piyasaları işlemlerini gerçekleştirir ve piyasaya ilişkin tüm politikaları takip eder ve özel bankacılık stratejilerinin oluşturularak satış faaliyetlerini yönetir.


Hukuk Müşavirliği Grubu 

Hukuk Müşavirliği Grubu, bankamızın kurumsal ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, faaliyetlerin yasalara uyumunun sağlanması amacıyla yönlendirmesinden ve danışmanlık yapılmasından sorumludur. 


İç Sistemler Grubu

Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Kontrol
Uyum
Risk Yönetimi

İç Sistemler Grubu, bankamız süreçlerinin yönetmelik, politika ve prosedürlere uygun olarak yapılmasını denetler. Bu kapsamda, belirlenen risk yönetimi politikaları çerçevesinde Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risklerin tespit ederek yönetilmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlar. 


Yetenek Gelişim ve Operasyon Grubu​

Çalışan Deneyimi
Çalışan Analitiği
Çalışan İlişkileri
Destek Hizmetleri
İnşaat Emlak
Hazine Operasyonları ve Bireysel Krediler Tahsis
Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Operasyonları

Yetenek ve Gelişim fonksiyonu bankamızın insan kaynağı planlamasını yaparak planlar, seçme ve yerleştirme, eğitim ve gelişim, kurum içi iletişim, performans, kariyer ve yetenek yönetimi, ücret ve ödüllendirme, bordrolama ve çalışma ilişkilerini yönetir.
 
Hazine Operasyonları ve Bireysel Krediler Tahsis / Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Operasyonları, bankamız müşterilerine vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini yüksek seviyede tutmak amacıyla şubeler ve alternatif dağıtım kanalları operasyonlarını verimli ve etkin bir şekilde yönetir.


Kurumsal Bankacılık Grubu

Kurumsal Krediler
Kurumsal Pazarlama
Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Uygulama

Kurumsal Bankacılık Grubu, fonlama altyapılarını oluşturur, kamu ve özel sektör projelerini değerlendirerek, finansman sağlar ve bu bağlamda oluşturulacak işbirliklerini yönetir. Nakit yönetimi dünyasına ilişkin ürünleri geliştirir, kurumsal kredi politikalarının kredi değerlendirme kriterlerini ve stratejilerini yürütür, kurumsal segment ve proje kredilerinin Banka bilançosuna ve kârlılığına olan etkilerinin efektif olarak izler ve yasal takibe intikal eden firmaların Hukuk Müşavirliği Grubu ile koordineli olarak takip eder.


Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu 

Güvenlik ve Şikayet Yönetimi

Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu, yasalarda meydana gelen değişiklikleri izleyerek, iş birimlerine danışmanlık yapar. , Tüm ürün ve hizmetleri, dolandırıcılık ve güvenlik açısından değerlendirerek, finansal kayıpları engeller Grup, müşterilerimizin beklentilerini tüm iş birimlerine aktarır, Bankamıza ulaşan tüm müşteri şikayetlerinin çözülmesini sağlar.


İş Geliştirme ve Kurumsal Finansman Grubu

Kurumsal Finansman ve Yatırımlar
Açık Bankacılık ve Girişim İlişkileri Yönetimi

Kurumsal Finansman ve Yatırımlar Bölümü, başta yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere, tarım, teknoloji vb. sektörlere yönelik proje finansmanı, EPC+F (inşaat+finansman), ve çeşitli yatırım ortaklığı modelleri ile yurtiçi ve yurtdışı projelere hem finansman sağlar hem de ortak/yatırımcı olur.

İş Geliştirme ve Kurumsal Finansman Grubu, Açık Bankacılık birimi aracılığı ile bankanın stratejileri ve vizyonu çerçevesinde, bankacılık servislerinin 3. Parti firmalar tarafından kullanılması konusunda iş geliştirme faaliyetleri yürüterek, banka iş birliği ekosisteminin gelişiminde stratejilerin oluşturulması, fiyatlama politikasının belirlenmesi, müşterilere sunulacak servis ve ürünlerin belirlenerek pazara sunulmasından sorumludur. Öte yandan, Girişim İlişkileri Yönetimi birimi aracılığı ile Banka'nın girişim ekosisteminin genişletilmesi, yatırım faaliyet alanının genişletilmesi ve Banka-Girişim iş birliği yapısının güçlendirilmesi konularında iş birliği ve gelişim programları düzenlemekten sorumludur.