Organizasyon

Bilgi Teknolojileri GrubuBilgi Teknolojileri Grubu, Banka'nın yenilikçi vizyonu ve iş planlarını destekleyen BT misyonu ve stratejisinin oluşturulmasından ve takibinden; müşteriler ile Banka'nın diğer birimlerinin teknolojik gereksinimlerinin uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda güvenilir ve etkin olarak karşılanmasından, taktik ve stratejik hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelerin gerçekleştirilmesinden ve yüksek kalitede altyapı servislerinin verilmesinden sorumludur. Banka'nın teknolojik altyapısının ve süreçlerinin; çevik ve güncel metodolojileri takip eden bir şekilde işletilmesi ile Banka'nın rekabet gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Perakende ve Dijital Bankacılık Grubu

Perakende ve Dijital Bankacılık Grubu, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak Bankamızın tüm satış kanallarının yönetiminin yapılmasından, grup şirketlerinin satış koordinasyon faaliyetlerinin yönetilmesinden, bireysel kredi strateji, fiyatlama, satış kanalı geliştirme ve altyapı geliştirme prosedürlerinin belirlenmesinden, bu faaliyetlerin Banka çıkar ve menfaatleri gözetilerek en verimli şekilde sonuçlandırılmasından, bireysel bankacılık aktivitelerinde iştiraklerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından, müşterilere sunulacak yeni ürünlerin koordine edilmesinden, sektördeki diğer bireysel bankacılık trendlerinin takip edilmesinden ve tüm bu faaliyetlerdeki hedef ve sonuçlara ulaşmak üzere organizasyonel aksiyonların alınmasından sorumludur.

 •  Perakende Bankacılık Satış Yönetimi           

 • Ödeme Sistemleri            

 • Dijital Bankacılık Pazarlama ve Kanal Yönetimi

 • Merkezi Veri Yönetimi

 •   Perakende Krediler Risk İzleme ve Takip

 • Perakende Ürün Yönetimi ve Servis Bankacılığı

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim Grubu, Banka’nın bütçesi ve gider politikalarını oluşturur ve gider ve yatırım süreçlerinin bütçe hedefleri doğrultusunda yönetir. Bu kapsamda, iş kolu, ürün, kanal, müşteri kırılımında ve Banka genelinde finansal performansı analiz eder banka üst yönetimine bilgi verir. Bununla birlikte, bankamızın yeni yatırımlar ve/veya iş ortaklığı yapacağı ülkeler ve sektörler konusunda strateji geliştirerek önerilerde bulunur. Kurulması ve/veya satın alınmasına karar verilen iştirakin ortaklık yapısının Banka lehine maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenleyerek üst yönetimi bilgilendirir ve yönlendirir. Uluslararası yatırımcılara yönelik sermaye piyasası ürünlerinin geliştirerek piyasaya sunar. Bu amaç doğrultusunda, sermaye piyasası ürünlerine yönelik araştırma yapar, finansal kuruluşlar ile ilişkileri yönetir. Bunların yanı sıra, sermaye piyasalarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuattaki gelişmeler ile uluslararası piyasalardaki yeni sermaye piyasası uygulamalarını takip eder ve bu alandaki yeniliklerin ülkemize entegrasyonu konusunda iş geliştirilmesi çalışmasında bulunur.

 • Finansal Raporlama, İş Kolu Karlılık Vergi Yönetimi
 • Banka Bütçe Yönetimi ve Genel Muhasebe
 • Satın Alma
 • İştirakler Yönetimi
 • Sermaye Piyasalar

Uluslararası Bankacılık Grubu


Uluslararası Bankacılık Grubu, bankamızın yurtdışı finansal pazarlama stratejisini oluşturarak uluslararası bankacılık faaliyetlerini yürütür ve kurumsal müşterilerimiz için yeni ürünler geliştirerek piyasaya sunar. 

 • Uluslararası Bankacılık Pazarlama
 • Global Ticaret Yönetimi

Hukuk Müşavirliği Grubu

Hukuk Müşavirliği Grubu, bankamızın kurumsal ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, faaliyetlerin yasalara uyumunun sağlanması amacıyla yönlendirmesinden ve danışmanlık yapılmasından sorumludur.

İç Sistemler Grubu


İç Sistemler Grubu, bankamız süreçlerinin yönetmelik, politika ve prosedürlere uygun olarak yapılmasını denetler. Bu kapsamda, belirlenen risk yönetimi politikaları çerçevesinde Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risklerin tespit ederek yönetilmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlar.

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • İç Kontrol
 • Mevzuat ve Uyum
 • Suistimali Önleme

Yetenek ve Gelişim Grubu

Yetenek ve Gelişim fonksiyonu bankamızın insan kaynağı planlamasını yaparak planlar, seçme ve yerleştirme, eğitim ve gelişim, kurum içi iletişim, performans, kariyer ve yetenek yönetimi, ücret ve ödüllendirme, bordrolama ve çalışma ilişkilerini yönetir.

 • Çalışan Deneyimi
 • Çalışan Analitiği
 • Çalışan İlişkileri
 • Destek Hizmetleri

Müşteri Deneyimi ve İletişimi Grubu


Müşteri Deneyimi ve İletişim Grubu; müşterilerin ihtiyaçlarını ve kolaylığı temel alan, yüzde yüz müşteri odaklı bir ilişki ve iletişimi kurabilmeyi; müşteri merkezli bir kurum kültürü geliştirebilmeyi öncelikli amaç olarak belirler. Müşterileri daha yakından tanıyarak onlara özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedefler. Bu yaklaşımıyla, Banka ve iştirak markalarının müşterilerine temas ettiği her noktada pürüzsüz, müşterinin sesine kulak veren ve ihtiyaca uygun çözümler sunan bir anlayış benimser. Grup; Banka ve iştiraklerin iletişim strateji ve hedefleri doğrultusunda pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, sponsorluk ve etkinlik yönetimi, dijital pazarlama ve müşteriye sunulacak olan tüm deneyim süreçlerinden sorumludur.

 • Müşteri Deneyimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Kurumsal İletişim

Kurumsal Bankacılık Grubu


Kurumsal Bankacılık Grubu, fonlama altyapılarını oluşturur, kamu ve özel sektör projelerini değerlendirerek, finansman sağlar ve bu bağlamda oluşturulacak işbirliklerini yönetir. Nakit yönetimi dünyasına ilişkin ürünleri geliştirir, kurumsal kredi politikalarının kredi değerlendirme kriterlerini ve stratejilerini yürütür, kurumsal segment ve proje kredilerinin Banka bilançosuna ve kârlılığına olan etkilerinin efektif olarak izler ve yasal takibe intikal eden firmaların Hukuk Müşavirliği Grubu ile koordineli olarak takip eder.

 • Kurumsal Krediler
 • Kurumsal Pazarlama
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Uygulama
 • İş Geliştirme ve Kurumsal Finansman

Hazine ve Özel Bankacılık Grubu


Hazine Grubu, bankamızın menkul kıymet portföyünü yönetir, para piyasaları işlemlerini gerçekleştirir ve piyasaya ilişkin tüm politikaları takip eder ve özel bankacılık stratejilerinin oluşturularak satış faaliyetlerini yönetir.

 • Hazine Yönetimi
 • Hazine Satış
 • Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri

Risk Yönetimi


Risk Yönetimi Bölümü, Banka faaliyetlerinde karşılaşılan risklerin ölçülmesi, risk yönetim politikalarının oluşturulması ve stratejik hedeflere göre risklerin tayin edilen risk limitleri içinde kalınmasını sağlamak üzere yönetilir. Risk yönetimine ilişkin çalışmalar, uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak devam ettirilmektedir.

 • Risk Yönetimi

BT Güvenlik


BT Güvenlik Bölümü, Banka’nın bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler ile  standartların yürütülmesi ve oluşturulması, geliştirilmesi, iyileştirmelerin sağlanması ve bu süreçlere ilişkin takiplerin yapılmasından sorumludur.

 • BT Güvenlik

Kurumsal Krediler Tahsis


Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü, Aktif Bank’ın taşıdığı başlıca risklerden biri olan kurumsal kredi riskinin iyi yönetilmesini amaçlar. Bankanın prensip ve stratejileri doğrultusunda kurumsal segmentteki müşterilere kredi verme, verilen kredilere ait riski kontrol etme, belirleme, ölçme, onay ve izleme görevlerini yürütür. Banka kaynaklarının “Güvenirlik”, “Likidite” ve “Verimlilik” ilkeleri doğrultusunda kullanılmasını sağlar.

Müşteri Çözümleri Grubu


Müşteri Çözümleri Grubu; Banka ve iştiraklerin müşteriye dönük yüzüdür. Müşteri deneyimini merkeze alarak, basiretli, uzman ekipleriyle müşterilere farklı kanallardan ulaşır, talep ve talimatlarını alır. Müşterilerinin bankacılık ve finans konularındaki ihtiyaçlarını karşılar, işlemlerini gerçekleştirir. Müşterilere kişiselleştirilmiş çözümler sunar. Müşterinin işini en doğru ve hızlı şekilde çözmek için çalışır. Müşteriler ile her temastaki verileri, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve yeni süreç & servis tasarımları için kullanır.