Denetim Raporları


B​DDK Mali Tabl​olar ve Bunlara Ait D​ipnotlar ile Bağımsız Denetim Raporları

Konsolid​e Olmayan

Konsolide

TFRS Rapo​rları

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5.maddesinin 8.fıkrasına istinaden hazırlanan konsolide finansal tablolara buradan ulaşabilirsiniz.


İştiraklerdeki ve İş Ortaklıkl​arındaki Yatırımların Özkaynak Yöntemi ile Muhasebeleştirildiği Finansal Tablolar