Vekalet Yöntemi ile Banka Tarafından Finansman Sağlanması

Bankamızca, TKBB Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Teverruk Standardı uyarınca, likidite yönetimi kapsamında öncelikli olarak katılım ile yatırım ve kalkınma bankaları (Yatırımcı) ile teverruk işlemleri yapılmaktadır. 

Bu kapsamda; 

 1. Banka yalnızca likidite yönetimi kapsamında teverruk yöntemi ile finansman sağlamaktadır.
 2. Banka teverruk işlemi kapsamında Yatırımcı ile bir emtia alım satım işlemlerine ilişkin genel şartları belirleyen üzere bir Sözleşme imzalamakta, her bir işleminin vadesi, fiyatı, kar oranı gibi detaylar işlem öncesinde taraflarca ayrıca belirlenmektedir.
 3. Yatırımcı, Banka’yı, teverruk kapsamında yapacakları alım satım işlemleri için kendisini temsil etmek üzere yetkilendirir.
 4. Alım satım işlemlerinin konusu Faizsiz Finans Prensiplerine uygun mal, ürün veya emtiadan oluşacak olup altın gümüş veya para bu işlemlere konu edilemez. 
 5. Şartlarında anlaşılan teverruk işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir:
  1. Temsilci emtiayı, Yatırımcı adına ulusal veya uluslararası piyasadan bir tedarikçiden peşin fiyatla satın alır.
  2. Temsilci, aldığı bu emtiayı, üzerine önceden Yatırımcı Kuruluş ile mutabık kalınan miktarda kar ilave ederek Yatırımcı adına kendisine vadeli olarak satar.
  3. Temsilci, sahip olduğu bu emtiayı ulusal veya uluslararası piyasada ve alım yaptığı ilk tedarikçiden farklı bir tedarikçiye peşin fiyatla satarak finansman sağlayacaktır.


Bankamızca finansal kurumlardan yatırım vekaleti yoluyla finansman sağlanmaktadır. Yatırım vekaleti; parası olan ve yatırım yapmak isteyen bir kişinin başka bir kişi veya kurumu yatırım yapması amacıyla vekil tayin etmesi ve bu suretle kendi sermayesinin vekil tarafından işletilmesinden gelir elde etmesini sağlayan faizsiz yatırım işlemidir. Yapının özeti aşağıda verilmektedir:


•  Müvekkil, finansman sağlayacak taraf veya kredi kuruluşudur. Vekil, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'dir (Banka).

•  Müvekkil tarafından Banka'nın Vekil tayin edilmesi suretiyle, İslami olarak caiz olan/kabul edilebilir işlemlere yatırılması amacıyla Müvekkil'e ait fonlar Vekil'e aktarılır.

•  Vekil, Yatırım Tutarı ve bu yatırımın sonuçlarına göre belirlenecek anlaşılan kar tutarını Vade gününde hiçbir kesinti yapmaksızın Müvekkil'e ödemeyi taahhüt eder.

•  Vekil'in yatırıma yönlendirdiği Yatırım Tutarı üzerinden elde edilen kar Vade Tarihi'nde Müvekkil'e ödenir.

•  Gerçekleşen Kar Oranı, Beklenen Kar Oranı'na eşit veya daha yüksekse Vekil, Müvekkile Yatırım Tutarı'na ek olarak (Yatırım Tutarı x Beklenen Kar Oranı) formülü ile hesaplanacak getirinin Yatırım Süresi'ne düşen kısmını öder.

•  Ödenmemiş Vekalet Ücreti varsa bu tutardan düşülebilir. Gerçekleşen Kar Oranı, Beklenen Kar Oranı'ndan düşükse Vekil, Müvekkile Yatırım Tutarına ek olarak (Yatırım Tutarı x Gerçekleşen Kar Oranı) formülü ile hesaplanacak getirinin Yatırım Süresi'ne düşen kısmını öder.

•  Ödenmemiş Vekalet Ücreti varsa bu tutardan düşülebilir. Gerçekleşen Kar Oran negatif bir sayı ise (zarar varsa) Vekil, Müvekkile Yatırım Tutarı'ndan Gerçekleşen Zarar Oranı düşülerek ödeme yapar. Ödenmemiş Vekalet Ücreti varsa bu tutardan düşülebilir.

•  Sözleşme kapsamında Müvekkil, dilerse vekalet ilişkisinin vade tarihinden önce sonlandırılmasını talep edebilir. Ancak Vekalet ilişkisinin erken sonlandırılması Vekil'in bu talebi tek taraflı olarak kabul etmesi halinde mümkün olur.


Faizsiz Sermaye Piyasası Ürünleri

Bankamızın uzman personeli ile faizsiz yatırım ürünlerine yatırım yapabilirsiniz. Bankamızca sunulan Faizsiz Esaslara uyumlu Yatırım Ürünleri hizmetleri aşağıdadır:

- Hisse Senedi

- Faizsiz Prensiplere Uygun Yatırım Fonları

- Kira Sertifikaları (Sukuk)

Bankamızca sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca sermaye piyasası araçlarının ihracına ve ikincil piyasada alım satımına aracılık edilmektedir.


Hisse Senedi:


Hisse senetleri sahiplerine halka açık şirkette ortaklık hakkı veren yatırım ürünleridir. Yatırımcılar, sahip oldukları hisse senetlerinin değer artışından ya da kar payından yararlanmak amacıyla hisse senedine yatırım yaparlar.


Bankamızca, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla İstanbul Borsası'na alım satım emirleri iletilmek suretiyle müşterilerimize hisse senetlerine yatırım yapmak imkanı tanınmaktadır.


Yatırımcılar, hisse senedine yatırım yapmadan önce, yatırım yapacakları hisse senedinin faizsiz finansman prensiplerine uygun olup olmadığını buradan kontrol edebilirler.


Yatırım Fonları


Birikimlerin bir fon portföyünde toplanması ve fonun risk kategorisine uygun olarak piyasa dinamiklerinin ve temel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği portföy yapılarının oluşturulması esasına dayanır. Birikimleriniz uzman portföy yöneticileri tarafından sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmektedir. Yatırımlarınızı güvenli bir yatırım aracında, bankamızın sunduğu yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz.


Menkul kıymetlere ek olarak, gayrimenkule yatırım isteyen yatırımcılar için de gayrimenkul yatırım fonları, girişim şirketlerine yatırım isteyen yatırımcılar için de girişim sermayesi yatırım fonları önemli yatırım fırsatları sunmaktadır.


Yatırımcılar, yatırım fonuna yatırım yapmadan önce söz konusu fonun, faizsiz finansman prensiplerine uygun yönetilip yönetilmediği hususunu yatırım fonunun içtüzük ve ihraç belgesini incelemek suretiyle teyit etmelidirler.


Aktif Portföy yatırım fonlarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


Kira Sertifikaları:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca çıkarılan ve her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kira Sertifikaları Tebliği'ne göre kira sertifikası çeşitleri aşağıda yer almaktadır:

a- Yönetim Sözleşmesine Dayalı: Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ'ye aktarılması amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

b- Alım-Satıma Dayalı: Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

c- Sahipliğe Dayalı: Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

d- Ortaklığa Dayalı: Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ'nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği kira sertifikalarıdır.

e- Eser Sözleşmesine Dayalı: Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ'nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.