A. Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri

SPK Onaylı Yetki Belgesi:

https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7850aacc0178585db5c1032d

Yetki Belgesi Tablo:

https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7850aacc0178585db5cd032eB. Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşları Tanıtıcı Bilgiler

Bankamızca lehine faaliyet gösterilen kurum Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş’dir. Kurumla ilgili tanıtıcı bilgiye link’ten ulaşılabilirsiniz.

https://atayatirim.com.tr/C. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

i) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu aşağıda verilmektedir.

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1. Aktif Bank nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari hükümleri uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Aktif Bank’a yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Aktif Bank’ın piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Aktif Bank’ın yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, Aktif Bank’tan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.


ii) Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu aşağıda verilmektedir.

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının, kira sertifikalarının, varlık teminatlı menkul kıymetlerin ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, Borçlanma Araçları Piyasasında karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’dir.

Borçlanma Araçları Piyasası: Borçlanma araçlarının işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulmuş olan piyasadır.

Borçlanma Araçları: İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip SPK düzenlemelerine tabi olarak ihraç ederek sattıkları, kamu ve özel sektör borçlanma senetlerini, kira sertifikalarını, varlığa dayalı menkul kıymetleri (VDMK),

Kamu Borçlanma Senetleri: Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde veya yurtdışında ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Hazine bonosu, devlet tahvili, TCMB Likidite Senetleri, Euro tahvil, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler kamu borçlanma senedi niteliğindedir.

Özel Sektör Borçlanma Senetleri: Özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Her türlü bono, özel sektör tahvilleri, Değiştirilebilir Tahvil, Hisse Senedine Dönüşebilir Tahvil özel sektör borçlanma senedi niteliğindedir.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet: Varlık Finansman Fonları tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymeti,

Kira Sertifikası: Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti,

İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden Hazine Müsteşarlığı veya özel sektörde faaliyet gösteren anonim ortaklıklar, kira sertifikası ihracında Varlık Kiralama Şirketi veya varlığa dayalı menkul kıymet ihracı durumunda Varlık Finansman Fonudur.


Borçlanma Araçları Piyasasında İşleyiş Esasları

Borçlanma Araçları Piyasası’nda Türk lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş, borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları (VTMK, VDMK vb), TCMB likidite senetleri ve Borsa yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine izin verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görürler. İşlemler hafta içi her gün 09:15 ile 17:00 arasında yapılır.

Borçlanma araçları Piyasasında, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Piyasa Yapıcı olarak belirlenen kuruluşlar piyasanın işleyiş kuralları çerçevesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen tüm ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcı kotasyonu girebilirler. Borçlanma araçları, devlet ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmekte olup, ikincil piyasada işlem görürler.

Borçlanma araçları, Banka tarafından uygun görülmesi durumunda Borsa dışında, Banka tarafından alınıp satılabilir. Bu durumda fiyat, piyasa koşulları çerçevesinde Banka tarafından belirlenir. Banka’nın kendi portföyünde bulunan borçlanma araçlarını veya kendi ihraç ettiği bono veya tahvilleri talep edilen fiyat üzerinden müşteriye satma zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde Banka hiçbir şekilde müşteri tarafından kendisine yöneltilen satış teklifini de kabul etmek zorunda değildir. Banka tarafından daha önce müşteriye satılan bir borçlanma aracı, ancak Banka’nın finansman durumu ve piyasa koşulları çerçevesinde Banka’nın kabulü halinde Banka tarafından geri alınabilir.


Risk Bildirimi (Borçlanma Araçlarının Alım Satımına İlişkin İşlemlerle İlgili Olarak Yatırımcılar İçin Açıklamalar)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Banka nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm borçlanma araçları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir. Tarafların hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki çerçeve sözleşme metninde yer verilmiştir.

2. Borçlanma araçlarının alım satımına ilişkin olarak Borsa’da gerçekleştireceğiniz işlemler riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketi sonucunda Bankamıza tevdi ettiğiniz menkul kıymetler nakit zarara uğrayabilir. Kredili işlem gerçekleştiriyorsanız fiyat hareketleri neticesinde tevdi etmiş olduğunuz menkul kıymetlerin ve naktin tamamını kaybedebileceğiniz gibi, zararınız yatırdığınız tutarı dahi aşabilecektir.

3. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören Menkul Kıymetler genel ekonomik ve siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.

4. Borçlanma araçlarını ihraç eden özel sektör şirketlerinin mali durumları bozulabilir, iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir.

5. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde borçlanma araçları, borçlanma araçları piyasasında işlem gören İhraççı Şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şirketlere ait borçlanma araçlarını sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.

6. Borçlanma araçları piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde borçlanma araçlarının emrin verildiği anda satılamaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde alış emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleşmeyebilecektir. 

7. Borçlanma araçları vadeli mevduat değildir. Bu araçlara yapılan yatırımlar “Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu” sigortası kapsamı dışındadır. Yatırımcılar ihraççı kuruluş riskini almaktadır. Piyasadaki fiyat hareketleri, ihraçcının ödeme güçlüğüne düşmesi veya iflası vb. haller için yatırım kuruluşu garantisi veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. Banka dışındaki İhraçcı kuruluşun itfayı, kupon ödemelerini erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumunda Banka’nın sorumluluğu yoktur.

8. Özel sektör ve/veya tahvilinin, varlığa dayalı menkul kıymetin, kira sertifikasının vadesinden önce satılması durumunda söz konusu bono ve/veya tahvilin piyasa değeri piyasa faizleri değişiminden doğrudan etkileneceğinden, piyasa faiz oranları yükseldiğinde bonunun değeri azalırken, faiz oranları düştüğünde ise bononun piyasa değeri artacaktır. Özel sektör kıymetleri hazine bonosu/devlet tahvilllerine göre daha az likittir. Kıymet likitide edilmek istendiğinde aynı gün satılamayabilir.

9. Türüne göre bazı kira sertifikalarının ikinci elde alım satımı faizsiz finansman usullerine uygun olmayabilir.

10. Varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vade tarihinde havuzda yeterli nakit akışı olmaması durumunda itfa edilmeme olasılığı bulunmaktadır. İşbu Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Borçlanma Araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.


iii) Türev Araçlar Risk Bildirim Formları aşağıda verilmektedir.

Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, tezgahüstü türev araç işlemi yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Banka nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm tezgahüstü türev araç alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir. Tezgahüstü türev araç işlemleri, işlem tarafları arasında kendi ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle işlem gerçekleştirilmeden önce karşı tarafın, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tezgahüstü piyasa kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmalar yapılabilir. Ancak, bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır. Tezgahüstü türev araç işlemlerinde mali kuruluşlar piyasa yapıcısı gibi davranarak tarafları bir araya getirebilmekte, herhangi bir MÜŞTERİnin ihtiyacına cevap verecek karşı tarafı bularak işlemlere aracılık edebilmekte ya da bir MÜŞTERİ ile karşılıklı olarak kendi portföylerine yaptıkları işlemi farklı bir karşı taraf ya da MÜŞTERİ ile yine kendi portföylerine ters pozisyon alarak kapatabilmektedirler. Bu şekilde piyasa yapıcısı olarak nitelendirilebilecek mali kuruluşlarla yapılan işlemlerin 3. taraflarla yapılmış olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerde piyasa yapıcısı mali kuruluşlara, özellikle piyasa ya da münferit işleme ilişkin teknik bilgi ve tecrübeleri dikkate alındığında, işlemlere danışmanlık eden ya da emanetçi taraf olarak bakılmamalıdır.

Taraflar, hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki sözleşme metninde yer vermelidir. Bu türde işlemler gerçekleştirmeden önce hukuki konularda danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır. Tezgahüstü türev araç işlemlerinin,  taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış olduğundan ve işlem tarafları farklı özelliklere (faaliyet konusu, mali yapı vb.) sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda tarafların, işlem yapacakları tezgahüstü türev araç sözleşmelerinin kendi özel ihtiyaçlarına uygunluğu, barındırdıkları risk unsurları, hukuki yaptırımların uygulanabilirliği vb. konularda profesyonel yardım almaları tavsiye olunur.

Tezgahüstü türev araç işlemleri sonucunda sağlanacak getiri kadar karşılaşılması muhtemel zararın miktarı da çok yüksek tutarda olabilir. Bunun yanı sıra taraflar, işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler. Örneğin, anapara korumalı olarak yapılandırılmış bir tezgahüstü türev araç işleminde, işlem kapsamında tarafların tabi oldukları mevzuat uyarınca işlem yetkilerinin iptali sonucunda anaparanın geri ödenememesi gibi birçok farklı risk unsurunun da dikkate alınması gerekmektedir. Tezgahüstü türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev işleminin, işlem başlangıç fiyatından ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir ihtiva etse bile tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir.

Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü türev araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar da dahil), işlemin karşı tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Tezgahüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında, aracı kuruluş çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır. Tezgahüstü türev araç işlemlerini düşük miktarda özkaynak ile gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, tezgahüstü türev araçların sahip olduğu kaldıraç oranları dikkate alındığında, belirli şartlar altında (olumsuz piyasa gelişmeleri, karşı taraf ödeyememe riski vb.) alınan teminatlar dahi işlemin sonuçlandırılması için gerekli olan parasal tutarı kısmen karşılayabilecek seviyede olmayabilir. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür.


Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)


Önemli Açıklama:

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III.39-1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.


Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun bu hizmeti vermeye yetkili olup olmadığını kontrol ediniz. Yetkili yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.


Tanımlar:

Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni,

Yatırım kuruluşu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’ni (Aktif Bank),

Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve ekonomik veya fınansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters işlem-Pozisyonu Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.


RİSK BİLDİRİMİ  (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Aktif Bank) ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aktif Bank nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Bankamıza yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere Aktif Bank nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

4. Bankamız tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli İşlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.

6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer masraflar (borsa payı, takas saklama ücreti ve bunların yasal vergileri) ile sınırlamanız mümkündür.

7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere Bankamız vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

10. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılmayabilecektir. 

14. Bankamızın türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak Aktif Bank yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.

17. Yükümlü olacağınız bütün masraf, maliyet ve komisyonlar; Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ekinde yer almaktadır.

18. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP), çeşitli dayanak varlıklar üzerine düzenlenmiş olan "vadeli işlem sözleşmeleri" ve "opsiyon sözleşmeleri" nin alınıp satıldığı ikincil piyasadır.

19. Türev araçlar ve opsiyon işlemlerinde karşı taraf riski bulunmaktadır. Ancak VIOP işlemlerinde Takasbank A.Ş. “merkezi karşı taraf”tır. Merkezi Karşı Taraf Hizmeti, Takasbank'ın, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını; teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile garanti ettiği hizmettir.

20. VIOP'ta farklı dayanak varlıklarında ve farklı vadelerde sözleşmeler işlem görmektedir. Dayanak varlığın türüne ve sözleşmenin vade sonuna kalan gün sayısına göre değişiklik gösteren likidite riski bulunmaktadır. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan dolayı yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar karla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.

21. VIOP'da işlem gören sözleşmeler standart sözleşmeler olup Borsa tarafından düzenlenmektedir. VIOP'ta işlem gören bazı sözleşmelerde piyasa yapıcısı bulunmaktadır. www.borsaistanbul.com adresinden piyasa yapıcısı bulunan sözleşmelere ulaşabilirsiniz.

22. VİOP'da gerçekleşen işlemlerin piyasa riski ve teminat yönetimi Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir. Pozisyonları güncellenen hesaplar için son açık pozisyon ve Takasbank tarafından belirlenen son parametre dosyası verileri kullanılarak “bulunması gereken teminat” tutarı hesaplanmaktadır. Takasbank tarafından, bulundurulması gereken teminat tutarının belirli bir oranı olan sürdürme teminatı tutarı hesaplanarak yatırımcıların teminat durumları ile risklilik yapıları takip edilmekte ve işlem teminatlarının; piyasada gerçekleştirilen işlemler, teminat değerlerinde gerçekleşen değişiklikler, teminat kompozisyonunun değişmesi veya diğer nedenlerle Takasbank tarafından belirlenen tutarın altına düşmesi durumunda, Takasbank tarafından Bankamıza elektronik ortamda, Bankamız tarafından ise yatırımcıya Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır.

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.


D. Alınan Kişisel Verilen Saklama ve Kullanım Koşulları

https://www.aktifbank.com.tr/tr/hakkimizda/bizi-taniyin/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu

E. Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleşmesi ve Takas veya Tasfiyesinin Nasıl Yapılacağı

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimler, bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Banka iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürleri ve bunlara ek olarak müşterilerle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütür.

Buna ek olarak tüm müşteri emirleri Banka’nın yazılı çıkar çatışması politikasında belirlenen esaslar gözetilerek gerçekleştirilir.

Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

Müşteri emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulmuş olması, müşteri emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması, IT altyapılarından veya uzaktan erişimden kaynaklanan sorunlar oluşması vb. durumlarda müşteriler en seri iletişim vasıtasıyla bilgilendirilir.

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek, olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması, en kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesi amacıyla ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi ve ilgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygulanır.


Müşteri Emirlerinin Gizliliği:

Şirket personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik olarak ya da kötüye kullanamazlar. Banka bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirmesine yönelik olarak zorunlu olarak emir iletimi amaçlı olarak paylaşılması veya yetkili kurumlar tarafından talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.

2) Portföy Aracılığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin Emir Gerçekleştirme Politikası Tanım, Formlar ve Belgeler

Bankamız portföy aracılığı faaliyeti çerçevesinde mevzuatın izin verdiği borçlanma araçları, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ile türev araçlar üzerinde müşterilerle karşılıklı olarak işlem yapabilecektir. Yapılacak işlemlerde ilgili sermaye piyasası araçlarının hem alım hem de satım fiyatları piyasa koşulları, gerçeğe uygun değerleri ve rekabet imkanları göz önüne alınmak suretiyle Portföy Aracılığı Birim Yöneticisi tarafından nesnel bir şekilde belirlenir ve söz konusu fiyatlar Banka’nın internet sitesinde ilan edilir. Piyasadaki gelişmelere bağlı olmak üzere, gün içinde sermaye piyasası araçlarının  fiyatları Birim Yöneticisi tarafından güncellenecektir. Müşterilerden gelen emirler, verilen fiyat kotasyonları dahilinde sistem tarafından gerçekleştirilecek olup işlemin elektronik platform harici; telefon, faks vb. şekilde iletilmesi halinde işlem Portföy Aracılığı Birimi personeli tarafından gerçekleştirilecek ve

Birim Yöneticisi tarafından onaylanacaktır. Gerçekleştirilen işlemler onaylandıktan sonra Müşteriye teyit verilecektir. Müşterinin alış yapabilmesi için hesabında yeterli özkaynak bulunması gerekmektedir. Müşterinin satış yaptığı durumlarda hesabında satış konusu sermaye piyasası aracının bulunmaması halinde müşteri emrinin kabul edilmemesi mümkündür. Müşterinin hesabına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmesinin izlenmesi ve sorumluluğu Portföy Aracılığı Birimine aittir.

Müşterinin, yazılı olarak veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile emir iletmesi aşamasında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde asgari unsurları belirlenmiş olan emir formu hazırlanacak, gün bitiminde emir formları dosyalanacaktır. Aynı şekilde müşterilerden gelen emirlerin gerçekleşmesinde, işlemin gerçekleşmesine yönelik işlem sonuç formu Birim Yöneticisinin de imzası bulunmak koşuluyla dosyalanacaktır. Müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtlarda anlık müşteri bazında, hesaplarda portföy aracılığı kapsamında gerçekleşen tüm işlemlere, tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü masraf, ücret ve vergi tutarlarına ve hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler yer alır. Söz konusu bilgiler elektronik işlem platformu ve/veya elektronik haberleşme üzerinden Müşteri’nin bilgisine sunulur. İşlemlerin tamamlanmasından sonra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde alınması gereken diğer raporlar alınarak dosyalanacaktır. Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimat ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu döküm, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtları, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları, gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde saklanır.

Müşteri Emirlerinin Alınması ve Gerçekleştirilmesi İşlemleri

Müşterilerin portföy aracılığı faaliyeti kapsamında Bankamızın işlemin karşı tarafında pozisyon alacağı alım satım işlemlerinde bir teminat yatırmaları gerekmektedir. Müşteri tarafından yatırılması gereken teminat tutarı ürün bazında çerçeve sözleşme ile belirlenecektir.

Müşteri emrinin Bankamız hesabından gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususu Portföy Aracılığı

Birim Yöneticisi tarafından değerlendirilir. İşlemin karşı tarafında yer alınmasına Banka’nın risk yönetim politikalarında belirlenen limitler de dikkate alınarak karar verilir. Banka’nın portföy aracılığı faaliyeti kapsamında müşterinin karşısında pozisyon alması halinde:

- Müşteri pozisyonuna karşı Banka’nın pozisyon almış olarak devam edilmesi,

- Müşteri pozisyonunun bir kısmının veya tamamının belirli bir süre sonra hedgelenmesi işlemleri Portföy

Aracılığı biriminin kararıyla belirlenecektir.

Muhasebeleşme ve Teminatlar

Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleşen işlemler gerçekleştiği tarih itibariyle kayıtlara yansıtılacaktır. Muhasebe sistemleri, müşteriden alınması ve takas kurumuna tevdi edilmesi gereken teminatları ve diğer nakit hareketlerini, alım satım işlemine bağlı olarak takas kurumu nezdinde hak ve yükümlülüklerin tesis edildiği tarih itibariyle izlemeye imkân verecek şekilde düzenlenecektir.

İptal Edilen İşlemler 

Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde itiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla, işlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla veya Müşteri emrinin alınması sonrasında, aracı kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.

Söz konusu iptal işlemine konu olan müşteri işlemine ilişkin olarak müşteri en seri şekilde bilgilendirilecektir.

F. Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

• https://www.borsaistanbul.com

• https://www.tefas.gov.tr

• https://www.tspb.org.tr

G. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 31/2 maddesine göre, profesyonel müşterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1) Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan ve alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunun bir örneğini vermek zorundadır. Ayrıca, yatırım kuruluşları genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Profesyonel müşteriler için ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel müşteri bu açıklamaların kendisine yapılmasını talep edebilir.

2) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında profesyonel müşterilerine uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve ürünlerin kendisine uygun olup olmadığı hususu, profesyonel müşteriler tarafından belirlenmelidir.

Yerindelik testinde ise yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

3) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere SPK’nın belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir defa bildirim yapılması esastır. Ancak, profesyonel müşterilerle bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede verilmesi halinde, profesyonel müşterilere bu bildirimin yapılması zorunlu değildir.

4) Saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Ancak profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

5) Profesyonel müşterilerin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği yönündeki talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna iletmesi halinde, yatırım kuruluşu bu talebi dikkate alır.

H. Olası Risklere Karşı Hazırlanan "Beklenmedik Durum Planları"na Uygun Olarak Müşterilerin Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgarİ Tedbirler

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. kritik faaliyetlerinin ve müşterilerine sunduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak, olağanüstü bir durumda müşterilerinin mağduriyetini engellemek amacıyla gerekli tüm önlemleri yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlarla uyum sağlayarak almaktadır. Bu çerçevede Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin;

- saklamakla yükümlü olduğu bilgi ve belgeler gerek elektronik gerekse fiziki arşivlerde yasal saklama sürelerine uygun şekilde muhafaza edilmektedir.

- bilgi sistemleri, veri ve uygulamaları yedeklenmekte, ana sistemlerle yedek sistemler farklı yerleşkelerde bulunmaktadır.

- merkezi operasyonlar ana sistemleri ile yedek sistemler farklı yerleşkelerde bulunmaktadır.

- fiziki varlıkları ile bilgi sistemlerini etkileyebilecek olağanüstü durumların yönetilmesi, bunların yaratabileceği olumsuz etkilerinin asgari seviyede tutulmasına yönelik olarak çeşitli planlar hazırlanmakta ve periyodik olarak güncellenerek test edilmektedir. Olağanüstü durum planları yıllık olarak gözden geçirilmekte ve ODM testleri yılda bir defa yapılmaktadır

- Acil Durum ve İş Sürekliliğine yönelik uygulamaları yasal merciler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

- müşterilerini etkileyen olağanüstü durumlarda olay özelinde alınan önlemler ve olağanüstü durum süresince müşterilerimizin bilmesi gereken hususlar Bankamızın Internet sayfası, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi gibi resmi iletişim kaynakları üzerinden müşterilerimize duyurulacaktır. Olağanüstü durumlarda, bankanın alacağı aksiyonların belirlenmesini takiben, gerekli tüm banka dışı duyurular

Kurumsal İletişim Birimi sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

I. Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği Bankamızın veri yedekleri Ankara ODM merkezinde gerçek zamanlı tutulmaktadır. Bilgi işlem altyapısına yerel ağ üzerinden erişimi kısıtlamak ve sadece yetkililerin erişimine izin vermek için Internal Firewall sistemi ile erişim kısıtlaması yapılmaktadır.

J. Yasal Not Sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir.

İnternet Sitesi Asgari Unsurlar

A. Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri

B. Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşları Tanıtıcı Bilgiler

Bankamızca lehine faaliyet gösterilen kurum Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş’dir. Kurumla ilgili tanıtıcı bilgiye link’ten ulaşılabilirsiniz.

https://atayatirim.com.tr/

C. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

i) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu aşağıda verilmektedir.

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1. Aktif Bank nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari hükümleri uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Aktif Bank’a yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Aktif Bank’ın piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Aktif Bank’ın yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, Aktif Bank’tan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.


ii) Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu aşağıda verilmektedir.

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının, kira sertifikalarının, varlık teminatlı menkul kıymetlerin ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, Borçlanma Araçları Piyasasında karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’dir.

Borçlanma Araçları Piyasası: Borçlanma araçlarının işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulmuş olan piyasadır.

Borçlanma Araçları: İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip SPK düzenlemelerine tabi olarak ihraç ederek sattıkları, kamu ve özel sektör borçlanma senetlerini, kira sertifikalarını, varlığa dayalı menkul kıymetleri (VDMK),

Kamu Borçlanma Senetleri: Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde veya yurtdışında ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Hazine bonosu, devlet tahvili, TCMB Likidite Senetleri, Euro tahvil, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler kamu borçlanma senedi niteliğindedir.

Özel Sektör Borçlanma Senetleri: Özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Her türlü bono, özel sektör tahvilleri, Değiştirilebilir Tahvil, Hisse Senedine Dönüşebilir Tahvil özel sektör borçlanma senedi niteliğindedir.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet: Varlık Finansman Fonları tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymeti,

Kira Sertifikası: Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti,

İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden Hazine Müsteşarlığı veya özel sektörde faaliyet gösteren anonim ortaklıklar, kira sertifikası ihracında Varlık Kiralama Şirketi veya varlığa dayalı menkul kıymet ihracı durumunda Varlık Finansman Fonudur.


Borçlanma Araçları Piyasasında İşleyiş Esasları

Borçlanma Araçları Piyasası’nda Türk lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş, borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları (VTMK, VDMK vb), TCMB likidite senetleri ve Borsa yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine izin verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görürler. İşlemler hafta içi her gün 09:15 ile 17:00 arasında yapılır.

Borçlanma araçları Piyasasında, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Piyasa Yapıcı olarak belirlenen kuruluşlar piyasanın işleyiş kuralları çerçevesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen tüm ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcı kotasyonu girebilirler. Borçlanma araçları, devlet ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmekte olup, ikincil piyasada işlem görürler.

Borçlanma araçları, Banka tarafından uygun görülmesi durumunda Borsa dışında, Banka tarafından alınıp satılabilir. Bu durumda fiyat, piyasa koşulları çerçevesinde Banka tarafından belirlenir. Banka’nın kendi portföyünde bulunan borçlanma araçlarını veya kendi ihraç ettiği bono veya tahvilleri talep edilen fiyat üzerinden müşteriye satma zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde Banka hiçbir şekilde müşteri tarafından kendisine yöneltilen satış teklifini de kabul etmek zorunda değildir. Banka tarafından daha önce müşteriye satılan bir borçlanma aracı, ancak Banka’nın finansman durumu ve piyasa koşulları çerçevesinde Banka’nın kabulü halinde Banka tarafından geri alınabilir.


Risk Bildirimi (Borçlanma Araçlarının Alım Satımına İlişkin İşlemlerle İlgili Olarak Yatırımcılar İçin Açıklamalar)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Banka nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm borçlanma araçları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir. Tarafların hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki çerçeve sözleşme metninde yer verilmiştir.

2. Borçlanma araçlarının alım satımına ilişkin olarak Borsa’da gerçekleştireceğiniz işlemler riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketi sonucunda Bankamıza tevdi ettiğiniz menkul kıymetler nakit zarara uğrayabilir. Kredili işlem gerçekleştiriyorsanız fiyat hareketleri neticesinde tevdi etmiş olduğunuz menkul kıymetlerin ve naktin tamamını kaybedebileceğiniz gibi, zararınız yatırdığınız tutarı dahi aşabilecektir.

3. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören Menkul Kıymetler genel ekonomik ve siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.

4. Borçlanma araçlarını ihraç eden özel sektör şirketlerinin mali durumları bozulabilir, iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir.

5. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde borçlanma araçları, borçlanma araçları piyasasında işlem gören İhraççı Şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şirketlere ait borçlanma araçlarını sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.

6. Borçlanma araçları piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde borçlanma araçlarının emrin verildiği anda satılamaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde alış emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleşmeyebilecektir. 

7. Borçlanma araçları vadeli mevduat değildir. Bu araçlara yapılan yatırımlar “Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu” sigortası kapsamı dışındadır. Yatırımcılar ihraççı kuruluş riskini almaktadır. Piyasadaki fiyat hareketleri, ihraçcının ödeme güçlüğüne düşmesi veya iflası vb. haller için yatırım kuruluşu garantisi veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. Banka dışındaki İhraçcı kuruluşun itfayı, kupon ödemelerini erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumunda Banka’nın sorumluluğu yoktur.

8. Özel sektör ve/veya tahvilinin, varlığa dayalı menkul kıymetin, kira sertifikasının vadesinden önce satılması durumunda söz konusu bono ve/veya tahvilin piyasa değeri piyasa faizleri değişiminden doğrudan etkileneceğinden, piyasa faiz oranları yükseldiğinde bonunun değeri azalırken, faiz oranları düştüğünde ise bononun piyasa değeri artacaktır. Özel sektör kıymetleri hazine bonosu/devlet tahvilllerine göre daha az likittir. Kıymet likitide edilmek istendiğinde aynı gün satılamayabilir.

9. Türüne göre bazı kira sertifikalarının ikinci elde alım satımı faizsiz finansman usullerine uygun olmayabilir.

10. Varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vade tarihinde havuzda yeterli nakit akışı olmaması durumunda itfa edilmeme olasılığı bulunmaktadır. İşbu Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Borçlanma Araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.


iii) Türev Araçlar Risk Bildirim Formları aşağıda verilmektedir.

Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, tezgahüstü türev araç işlemi yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Banka nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm tezgahüstü türev araç alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir. Tezgahüstü türev araç işlemleri, işlem tarafları arasında kendi ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle işlem gerçekleştirilmeden önce karşı tarafın, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tezgahüstü piyasa kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmalar yapılabilir. Ancak, bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır. Tezgahüstü türev araç işlemlerinde mali kuruluşlar piyasa yapıcısı gibi davranarak tarafları bir araya getirebilmekte, herhangi bir MÜŞTERİnin ihtiyacına cevap verecek karşı tarafı bularak işlemlere aracılık edebilmekte ya da bir MÜŞTERİ ile karşılıklı olarak kendi portföylerine yaptıkları işlemi farklı bir karşı taraf ya da MÜŞTERİ ile yine kendi portföylerine ters pozisyon alarak kapatabilmektedirler. Bu şekilde piyasa yapıcısı olarak nitelendirilebilecek mali kuruluşlarla yapılan işlemlerin 3. taraflarla yapılmış olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerde piyasa yapıcısı mali kuruluşlara, özellikle piyasa ya da münferit işleme ilişkin teknik bilgi ve tecrübeleri dikkate alındığında, işlemlere danışmanlık eden ya da emanetçi taraf olarak bakılmamalıdır.

Taraflar, hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki sözleşme metninde yer vermelidir. Bu türde işlemler gerçekleştirmeden önce hukuki konularda danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır. Tezgahüstü türev araç işlemlerinin,  taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış olduğundan ve işlem tarafları farklı özelliklere (faaliyet konusu, mali yapı vb.) sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda tarafların, işlem yapacakları tezgahüstü türev araç sözleşmelerinin kendi özel ihtiyaçlarına uygunluğu, barındırdıkları risk unsurları, hukuki yaptırımların uygulanabilirliği vb. konularda profesyonel yardım almaları tavsiye olunur.

Tezgahüstü türev araç işlemleri sonucunda sağlanacak getiri kadar karşılaşılması muhtemel zararın miktarı da çok yüksek tutarda olabilir. Bunun yanı sıra taraflar, işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler. Örneğin, anapara korumalı olarak yapılandırılmış bir tezgahüstü türev araç işleminde, işlem kapsamında tarafların tabi oldukları mevzuat uyarınca işlem yetkilerinin iptali sonucunda anaparanın geri ödenememesi gibi birçok farklı risk unsurunun da dikkate alınması gerekmektedir. Tezgahüstü türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev işleminin, işlem başlangıç fiyatından ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir ihtiva etse bile tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir.

Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü türev araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar da dahil), işlemin karşı tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Tezgahüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında, aracı kuruluş çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır. Tezgahüstü türev araç işlemlerini düşük miktarda özkaynak ile gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, tezgahüstü türev araçların sahip olduğu kaldıraç oranları dikkate alındığında, belirli şartlar altında (olumsuz piyasa gelişmeleri, karşı taraf ödeyememe riski vb.) alınan teminatlar dahi işlemin sonuçlandırılması için gerekli olan parasal tutarı kısmen karşılayabilecek seviyede olmayabilir. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür.


Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)


Önemli Açıklama:

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III.39-1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.


Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun bu hizmeti vermeye yetkili olup olmadığını kontrol ediniz. Yetkili yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.


Tanımlar:

Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni,

Yatırım kuruluşu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’ni (Aktif Bank),

Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve ekonomik veya fınansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü, Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters işlem-Pozisyonu Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.


RİSK BİLDİRİMİ  (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Aktif Bank) ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aktif Bank nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Bankamıza yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere Aktif Bank nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

4. Bankamız tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli İşlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.

6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer masraflar (borsa payı, takas saklama ücreti ve bunların yasal vergileri) ile sınırlamanız mümkündür.

7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere Bankamız vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

10. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılmayabilecektir. 

14. Bankamızın türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak Aktif Bank yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.

17. Yükümlü olacağınız bütün masraf, maliyet ve komisyonlar; Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ekinde yer almaktadır.

18. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP), çeşitli dayanak varlıklar üzerine düzenlenmiş olan "vadeli işlem sözleşmeleri" ve "opsiyon sözleşmeleri" nin alınıp satıldığı ikincil piyasadır.

19. Türev araçlar ve opsiyon işlemlerinde karşı taraf riski bulunmaktadır. Ancak VIOP işlemlerinde Takasbank A.Ş. “merkezi karşı taraf”tır. Merkezi Karşı Taraf Hizmeti, Takasbank'ın, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını; teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile garanti ettiği hizmettir.

20. VIOP'ta farklı dayanak varlıklarında ve farklı vadelerde sözleşmeler işlem görmektedir. Dayanak varlığın türüne ve sözleşmenin vade sonuna kalan gün sayısına göre değişiklik gösteren likidite riski bulunmaktadır. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan dolayı yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar karla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.

21. VIOP'da işlem gören sözleşmeler standart sözleşmeler olup Borsa tarafından düzenlenmektedir. VIOP'ta işlem gören bazı sözleşmelerde piyasa yapıcısı bulunmaktadır. www.borsaistanbul.com adresinden piyasa yapıcısı bulunan sözleşmelere ulaşabilirsiniz.

22. VİOP'da gerçekleşen işlemlerin piyasa riski ve teminat yönetimi Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir. Pozisyonları güncellenen hesaplar için son açık pozisyon ve Takasbank tarafından belirlenen son parametre dosyası verileri kullanılarak “bulunması gereken teminat” tutarı hesaplanmaktadır. Takasbank tarafından, bulundurulması gereken teminat tutarının belirli bir oranı olan sürdürme teminatı tutarı hesaplanarak yatırımcıların teminat durumları ile risklilik yapıları takip edilmekte ve işlem teminatlarının; piyasada gerçekleştirilen işlemler, teminat değerlerinde gerçekleşen değişiklikler, teminat kompozisyonunun değişmesi veya diğer nedenlerle Takasbank tarafından belirlenen tutarın altına düşmesi durumunda, Takasbank tarafından Bankamıza elektronik ortamda, Bankamız tarafından ise yatırımcıya Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde teminat tamamlama çağrısı yapılmaktadır.

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

D. Alınan Kişisel Verilen Saklama ve Kullanım Koşulları

https://www.aktifbank.com.tr/tr/hakkimizda/bizi-taniyin/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu

E. Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleşmesi ve Takas veya Tasfiyesinin Nasıl Yapılacağı

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimler, bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Banka iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürleri ve bunlara ek olarak müşterilerle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütür.

Buna ek olarak tüm müşteri emirleri Banka’nın yazılı çıkar çatışması politikasında belirlenen esaslar gözetilerek gerçekleştirilir.

Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

Müşteri emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulmuş olması, müşteri emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması, IT altyapılarından veya uzaktan erişimden kaynaklanan sorunlar oluşması vb. durumlarda müşteriler en seri iletişim vasıtasıyla bilgilendirilir.

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek, olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması, en kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesi amacıyla ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi ve ilgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygulanır.


Müşteri Emirlerinin Gizliliği:

Şirket personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik olarak ya da kötüye kullanamazlar. Banka bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirmesine yönelik olarak zorunlu olarak emir iletimi amaçlı olarak paylaşılması veya yetkili kurumlar tarafından talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.

2) Portföy Aracılığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin Emir Gerçekleştirme Politikası Tanım, Formlar ve Belgeler

Bankamız portföy aracılığı faaliyeti çerçevesinde mevzuatın izin verdiği borçlanma araçları, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ile türev araçlar üzerinde müşterilerle karşılıklı olarak işlem yapabilecektir. Yapılacak işlemlerde ilgili sermaye piyasası araçlarının hem alım hem de satım fiyatları piyasa koşulları, gerçeğe uygun değerleri ve rekabet imkanları göz önüne alınmak suretiyle Portföy Aracılığı Birim Yöneticisi tarafından nesnel bir şekilde belirlenir ve söz konusu fiyatlar Banka’nın internet sitesinde ilan edilir. Piyasadaki gelişmelere bağlı olmak üzere, gün içinde sermaye piyasası araçlarının  fiyatları Birim Yöneticisi tarafından güncellenecektir. Müşterilerden gelen emirler, verilen fiyat kotasyonları dahilinde sistem tarafından gerçekleştirilecek olup işlemin elektronik platform harici; telefon, faks vb. şekilde iletilmesi halinde işlem Portföy Aracılığı Birimi personeli tarafından gerçekleştirilecek ve

Birim Yöneticisi tarafından onaylanacaktır. Gerçekleştirilen işlemler onaylandıktan sonra Müşteriye teyit verilecektir. Müşterinin alış yapabilmesi için hesabında yeterli özkaynak bulunması gerekmektedir. Müşterinin satış yaptığı durumlarda hesabında satış konusu sermaye piyasası aracının bulunmaması halinde müşteri emrinin kabul edilmemesi mümkündür. Müşterinin hesabına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmesinin izlenmesi ve sorumluluğu Portföy Aracılığı Birimine aittir.

Müşterinin, yazılı olarak veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile emir iletmesi aşamasında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde asgari unsurları belirlenmiş olan emir formu hazırlanacak, gün bitiminde emir formları dosyalanacaktır. Aynı şekilde müşterilerden gelen emirlerin gerçekleşmesinde, işlemin gerçekleşmesine yönelik işlem sonuç formu Birim Yöneticisinin de imzası bulunmak koşuluyla dosyalanacaktır. Müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtlarda anlık müşteri bazında, hesaplarda portföy aracılığı kapsamında gerçekleşen tüm işlemlere, tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü masraf, ücret ve vergi tutarlarına ve hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler yer alır. Söz konusu bilgiler elektronik işlem platformu ve/veya elektronik haberleşme üzerinden Müşteri’nin bilgisine sunulur. İşlemlerin tamamlanmasından sonra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde alınması gereken diğer raporlar alınarak dosyalanacaktır. Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimat ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu döküm, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtları, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları, gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde saklanır.

Müşteri Emirlerinin Alınması ve Gerçekleştirilmesi İşlemleri

Müşterilerin portföy aracılığı faaliyeti kapsamında Bankamızın işlemin karşı tarafında pozisyon alacağı alım satım işlemlerinde bir teminat yatırmaları gerekmektedir. Müşteri tarafından yatırılması gereken teminat tutarı ürün bazında çerçeve sözleşme ile belirlenecektir.

Müşteri emrinin Bankamız hesabından gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususu Portföy Aracılığı

Birim Yöneticisi tarafından değerlendirilir. İşlemin karşı tarafında yer alınmasına Banka’nın risk yönetim politikalarında belirlenen limitler de dikkate alınarak karar verilir. Banka’nın portföy aracılığı faaliyeti kapsamında müşterinin karşısında pozisyon alması halinde:

- Müşteri pozisyonuna karşı Banka’nın pozisyon almış olarak devam edilmesi,

- Müşteri pozisyonunun bir kısmının veya tamamının belirli bir süre sonra hedgelenmesi işlemleri Portföy

Aracılığı biriminin kararıyla belirlenecektir.

Muhasebeleşme ve Teminatlar

Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleşen işlemler gerçekleştiği tarih itibariyle kayıtlara yansıtılacaktır. Muhasebe sistemleri, müşteriden alınması ve takas kurumuna tevdi edilmesi gereken teminatları ve diğer nakit hareketlerini, alım satım işlemine bağlı olarak takas kurumu nezdinde hak ve yükümlülüklerin tesis edildiği tarih itibariyle izlemeye imkân verecek şekilde düzenlenecektir.

İptal Edilen İşlemler 

Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde itiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla, işlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla veya Müşteri emrinin alınması sonrasında, aracı kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.

Söz konusu iptal işlemine konu olan müşteri işlemine ilişkin olarak müşteri en seri şekilde bilgilendirilecektir.

F. Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

• https://www.borsaistanbul.com

• https://www.tefas.gov.tr

• https://www.tspb.org.tr

G. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 31/2 maddesine göre, profesyonel müşterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1) Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan ve alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunun bir örneğini vermek zorundadır. Ayrıca, yatırım kuruluşları genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Profesyonel müşteriler için ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel müşteri bu açıklamaların kendisine yapılmasını talep edebilir.

2) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında profesyonel müşterilerine uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve ürünlerin kendisine uygun olup olmadığı hususu, profesyonel müşteriler tarafından belirlenmelidir.

Yerindelik testinde ise yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

3) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere SPK’nın belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir defa bildirim yapılması esastır. Ancak, profesyonel müşterilerle bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede verilmesi halinde, profesyonel müşterilere bu bildirimin yapılması zorunlu değildir.

4) Saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Ancak profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

5) Profesyonel müşterilerin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği yönündeki talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna iletmesi halinde, yatırım kuruluşu bu talebi dikkate alır.

H. Olası Risklere Karşı Hazırlanan "Beklenmedik Durum Planları"na Uygun Olarak Müşterilerin Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgarİ Tedbirler

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. kritik faaliyetlerinin ve müşterilerine sunduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak, olağanüstü bir durumda müşterilerinin mağduriyetini engellemek amacıyla gerekli tüm önlemleri yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlarla uyum sağlayarak almaktadır. Bu çerçevede Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin;

- saklamakla yükümlü olduğu bilgi ve belgeler gerek elektronik gerekse fiziki arşivlerde yasal saklama sürelerine uygun şekilde muhafaza edilmektedir.

- bilgi sistemleri, veri ve uygulamaları yedeklenmekte, ana sistemlerle yedek sistemler farklı yerleşkelerde bulunmaktadır.

- merkezi operasyonlar ana sistemleri ile yedek sistemler farklı yerleşkelerde bulunmaktadır.

- fiziki varlıkları ile bilgi sistemlerini etkileyebilecek olağanüstü durumların yönetilmesi, bunların yaratabileceği olumsuz etkilerinin asgari seviyede tutulmasına yönelik olarak çeşitli planlar hazırlanmakta ve periyodik olarak güncellenerek test edilmektedir. Olağanüstü durum planları yıllık olarak gözden geçirilmekte ve ODM testleri yılda bir defa yapılmaktadır

- Acil Durum ve İş Sürekliliğine yönelik uygulamaları yasal merciler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

- müşterilerini etkileyen olağanüstü durumlarda olay özelinde alınan önlemler ve olağanüstü durum süresince müşterilerimizin bilmesi gereken hususlar Bankamızın Internet sayfası, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi gibi resmi iletişim kaynakları üzerinden müşterilerimize duyurulacaktır. Olağanüstü durumlarda, bankanın alacağı aksiyonların belirlenmesini takiben, gerekli tüm banka dışı duyurular

Kurumsal İletişim Birimi sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

I. Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği Bankamızın veri yedekleri Ankara ODM merkezinde gerçek zamanlı tutulmaktadır. Bilgi işlem altyapısına yerel ağ üzerinden erişimi kısıtlamak ve sadece yetkililerin erişimine izin vermek için Internal Firewall sistemi ile erişim kısıtlaması yapılmaktadır.

J. Yasal Not Sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir.