Hakkımızda

  • Organizasyon

Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Grubu 

•    Bankacılık Operasyonları Bölümü

•    Ödeme Sistemleri Operasyonları Bölümü

•    Ar-Ge ve Test Yönetimi Birimi

•    BT Güvenlik Birimi

•    Dijital Kanallar Uygulama Geliştirme Bölümü

•    Ödeme Sistemleri Uygulama Geliştirme Bölümü

•    Sistem Yönetimi ve İşletim Bölümü

•    Uygulama Geliştirme Bölümü

•    Veri Yönetimi Bölümü


Banka'nın yenilikçi vizyonu ve iş planlarını destekleyen BT misyonu ve stratejisinin oluşturulmasından ve takibinden; müşteriler ile Banka'nın diğer birimlerinin teknolojik gereksinimlerinin uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda güvenilir ve etkin olarak karşılanmasından, taktik ve stratejik hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelerin gerçekleştirilmesinden ve yüksek kalitede altyapı servislerinin verilmesinden sorumludur. Banka'nın teknolojik altyapısının ve süreçlerinin; çevik ve güncel metodolojileri takip eden bir şekilde işletilmesi ile Banka'nın rekabet gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Banka'nın tanımlanmış genel stratejileri ve politikaları çerçevesinde Banka içi ve dışı düzenlemelere aykırı düşmeyecek şekilde müşterilere verilen serviste yüksek kalite ve verimliliği teminat altına almak amacıyla şubelerde, alternatif dağıtım kanalları ve dış hizmet noktaları olmak üzere tüm kanallarda operasyonların yönetilmesinden; operasyonel hizmetleri sağlarken fayda-maliyet analizi ile dış kaynak ve muhabirlik ihtiyaçlarının belirlenmesinden, bu tür kurumlardan alınan servisin verimli kullanımının ve yönetiminin sağlanmasından; ödeme sistemlerinde yeni ürünlerin geliştirilmesi ve buna yönelik projelerin yönetiminden sorumludur.

 

Finans Grubu 

•    Finansal Raporlama Muhasebe ve Vergi Yönetimi Bölümü

•    İştirakler & İş Kolu Karlılık ve Mutabakat Bölümü

•    Satın Alma Birimi

•    Destek Hizmetleri Birimi


Finans Grubu, Üst Yönetim'in hedef ve politikaları doğrultusunda Banka'nın bütçesinin oluşturulmasından, değerlendirilmesinden, gider politikalarının oluşturulmasından, gider ve yatırım süreçlerinin bütçe hedefleri doğrultusunda yönetilmesinden, iş kolu, ürün, kanal, müşteri kırılımlarında ve Banka genelinde finansal performansın analiz edilerek, yönetime bilgi verilmesinden, tavsiyelerde bulunulmasından, Banka'nın muhasebe ve raporlama sisteminin işleyişinden, Bankacılık Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuat gereğince finansal tabloların ve yasal raporların hazırlanmasından, vergi ve benzeri yükümlülüklerin yerine getirilmesi dahil vergi süreçlerinin yönetiminden, Banka iştirakleri ve ilişkili kuruluşlarının finans fonksiyonlarının organize edilmesi ve takibinden, finans ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelerin takip edilmesinden, Banka'nın iş planı ve yıllık bütçesi çerçevesinde satın alma yönetimi, inşaat, bina yönetimi, arşiv yönetimi, güvenlik ve muhaberat süreçlerinin yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.


Finansal Kurumlar Grubu
 

•    Finansal Kurumlar Pazarlama Bölümü

•    Ticaret Finansmanı Bölümü

 

Banka'nın Finansal Kurumlar Pazarlama faaliyetlerinin başlatılması, yönetilmesi, geliştirilmesinden ve bankanın kurumsal müşterileri için dış ticaret finansmanı ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanmasından sorumludur.


Girişim Sermayesi Grubu

Girişim Sermayesi Grubu

Piyasa içinde boşluğu ve ihtiyacı hissedilen parlak bir fikir ya da buluşun araştırma geliştirme aşamalarından başlanması, pazarlama ve satışına kadar geçen dönemdeki sürecin yönetilmesi ve yeni iş alanları bulunması amacına hizmet verilmesi, teknolojik gelişmelerin hızla takip edilerek, modern iş yaşamındaki ihtiyaçlara hızlı çözümler ve yaratıcı fikirler sunulmasından sorumludur.

Hazine Grubu​

•     Hazine Fiyatlama ve Likidite Yönetimi Bölümü

•     Hazine Satış ve Pazarlama Bölümü

•     Özel Bankacılık Bölümü

•     Ekonomik Araştırmalar Bölümü

•     Kurumsal İletişim Birimi

 

Tanımlanmış olan stratejiler ve politikalar çerçevesinde, Banka içi ve dışı düzenlemelere uygun olarak, Banka'nın menkul kıymet portföyünün yönetimi, para piyasaları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fon yönetimi ürünlerinin pazarlanması, piyasa politikalarının izlenmesi ve ilgili gereksinimler ile kapsamı altındaki ürünlerin ve hizmetlerin gelişimine ilişkin bilgilerin geliştirilmesini sağlamaktan ve kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumludur.


Hukuk Müşavirliği Grubu
 

•    Hukuk Müşavirliği Grubu

Hukuk Müşavirliği Grubu, kurumsal ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, faaliyetlerin yasalara uyumunun sağlanması amacıyla yönlendirmesinden ve danışmanlık yapılmasından sorumludur.


 İç Sistemler Grubu 

•    Teftiş Kurulu Başkanlığı

•    İç Kontrol Bölümü

•    Uyum Bölümü

•    Risk Yönetimi Bölümü

 

İç Sistemler Grubu, Banka'daki tüm süreçlerin yerel yasalara, dahili yönetmeliklere, yönetim politika ve prosedürlerine uygun olarak işletildiğinin denetlenmesi ve kontrol edilmesinden; belirlenen risk yönetimi politikaları çerçevesinde Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risklerin tespit edilmesi, yönetilmesi ve kontrol altında tutulmasından; ayrıca Banka süreç ve işlemlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesini sağlayacak yeterli ve etkin kontrol yapısının kurularak işletilmesinden sorumludur.

 

İnsan Kaynakları Grubu 

•    İnsan Kaynakları Grubu

 

İnsan Kaynakları Grubu, Banka'nın amaç ve stratejileri ve gerekli kalite standartları doğrultusunda insan kaynağı planlamasının yapılmasından, yönetiminden ve gelişiminin sağlanmasından, bu amaçla kadro planlaması, seçme ve yerleştirme, eğitim ve gelişim, performans yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi, ücret ve ödüllendirme sistemlerinin yönetilmesinden, bordrolama ve özlük işlerinin yürütülmesinden, kurum içi iletişim faaliyetlerin yönetilmesi ve ilgili süreçlerin geliştirilmesinden, Banka'nın tüm yapısal ve işlevsel değişikliklerinin planlanarak en etkin ve en verimli yönetim modellerinin öngörülmesinden, bu modeller dahilinde tasarlanacak süreçler ile genel hizmet modelinin yanı sıra iş gücü kadro yapılarının belirlenmesinden ve bu yapıların verimliliğinin izlenmesinden sorumludur.

 

Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Grubu 

•     Bireysel Krediler Tahsis Bölümü

•     Kredi Politika ve Analitik Bölümü

•     Sermaye Piyasaları Bölümü

•     Yapılandırılmış Finansman Bölümü

 

Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Grubu, yerli ve uluslararası yatırımcılara yönelik sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilerek piyasaya sunulması ve yeni yatırımcıların piyasaya kazandırılmasını amaçlar. Bu amaca yönelik olarak kredi ve sermaye piyasası ürünlerine yönelik araştırma yapılması, finansal kuruluşlar ile irtibatların yürütülmesi ve ihtiyaç varsa mevzuatın geliştirilmesi adına yetkili otoriteler nezdinde girişimlerde bulunulması Grubun sorumlulukları arasındadır. Grup, bunların yanı sıra, sermaye piyasalarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuattaki gelişmeler ile uluslararası piyasalardaki yeni sermaye piyasası uygulamalarını takip eder ve bu alandaki yeniliklerin ülkemize entegrasyonu konusunda iş geliştirilmesi çalışmasında bulunur. 

 

Kurumsal Bankacılık Grubu 

•    Kurumsal Krediler Bölümü

•    Kurumsal Pazarlama Bölümü

•    Kurumsal Finansman Bölümü

•    Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi

 

Kurumsal Bankacılık Grubu, gayrimenkul geliştirme ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve uygulaması ile birlikte lisans özelliği taşıyan prestijli projelerde yapılacak işbirliği ve ortaklıklar vasıtasıyla gelir ve kar paylaşımlı işlerin yaratılmasından, şirket satın alma ve birleşme işlemlerinin yönetimi ve satıcı/alıcı taraf danışmanlıkları ile aracılık hizmetlerinden, yeni iş fikirleri ve iş planlarının değerlendirilmesi için gerekli fonlama altyapılarının oluşturulmasından, kamu ve özel sektör projelerinin değerlendirilmesinden, finansman sağlanmasından ve bu bağlamda oluşturulacak işbirliklerinin yönetilmesinden, ayrıca firmaların yönetim sistemlerinin geliştirilmesinden ve finansal verimliliklerinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesinden, nakit yönetimi dünyasına ilişkin ürünlerin geliştirilmesinden ve hayata geçirilmesinden ve rekabet avantajı yaratacak pazarlama stratejileri geliştirerek kurumsal satış ağının yönetiminden, kurumsal kredi politikalarının, kredi değerlendirme kriterlerinin ve prosedürlerinin Banka vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda bankacılık mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden, Banka kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için gereken tahsis, sistem, risk analizi, raporlama ve portföy trendleri çalışmalarının gerçekleştirilmesinden, kurumsal segmentte yer alan kredilerin sektör ve risk bazlı, proje kredilerinin ise sektör özelinde nakit akış bazlı olarak değerlendirerek, Banka bilançosuna ve kârlılığına olan etkilerinin efektif olarak izlenmesi ve analiz edilmesinden, erken uyarı sinyallerinin değerlendirilerek kredi portföyünün yakından izlenmesinden ve yasal takibe intikal eden firmaların Hukuk Müşavirliği Grubu ile koordineli olarak takibinden sorumludur.

 

Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu 

•    Güvenlik ve Şikayet Yönetimi Birimi

 

Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu, yasalarda meydana gelen değişikliklerin izlenmesinden, iş birimlerine danışmanlık yapılmasından, Banka'nın sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin, Banka'nın dağıtım kanallarının ve bu kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin dolandırıcılık ve güvenlik açısından değerlendirilmesinden, finansal kayıpların engellenmesi ve dolandırıcılık kaynaklı itibar riskinin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından sorumludur. Grup, Banka'nın müşteri memnuniyeti politikaları doğrultusunda, müşteri odaklı bakış açısının benimsenmesini ve müşterinin sesi olma misyonu ile müşteri beklentilerinin tüm iş birimlerine aktarılmasını, Bankamıza ulaşan tüm müşteri şikayetlerinin ilgili yasal düzenlemelere bağlı kalınarak çözümlenmesinin sağlanmasını, müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilecek süreçlerin tespit edilerek iyileştirilmesini ve Banka'nın tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Perakende Bankacılık Satış ve İştirakler Koordinasyon Grubu 

•     ADK Operasyonları Bölümü

•     Bireysel Krediler Risk İzleme ve Takip Birimi

•     Fiziki Kanallar Ürün Yönetimi ve İştirakler Koordinasyon Bölümü

•     Dijital Kanallar ve CRM Bölümü

•     Ödeme Sistemleri ve Ürün Yönetimi Bölümü

•     Satış Yönetimi Bölümü

 

Perakende Bankacılık Satış ve İştirakler Koordinasyon Grubu, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi seviyede karşılayacak satış politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesinden, Banka kanal yönetiminden ve satış kanallarının takip/yönlendirmelerinin yapılmasından, iştiraklerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından, sektördeki diğer satış trendlerinin takip edilmesinden, Grubun iş hedeflerine ulaşması için istatistiksel analiz ve modeller geliştirilmesinden, ödeme sistemlerine ilişkin ürünlerin müşteri portföyüne satışından sorumludur.

 

Proje Yönetimi Bölümü​​

•     Proje Yönetimi Bölümü

Proje Yönetimi; Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak, proje yönetim süreç ve metodolojisinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumludur.