Hakkımızda

  • Organizasyon

Bilgi Teknolojileri Grubu 

BT Güvenlik Birimi
Dijital Kanallar Uygulama Geliştirme Bölümü
Kartlı Ödeme Sistemleri Uygulama Geliştirme Bölümü 
Sistem Yönetimi ve İşletim Bölümü
Uygulama Geliştirme Bölümü
Veri Yönetimi Bölümü

Bilgi Teknolojileri Grubu, Banka'nın yenilikçi vizyonu ve iş planlarını destekleyen BT misyonu ve stratejisinin oluşturulmasından ve takibinden; müşteriler ile Banka'nın diğer birimlerinin teknolojik gereksinimlerinin uluslararası standartlar ve çağdaş normlarda güvenilir ve etkin olarak karşılanmasından, taktik ve stratejik hedefler doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelerin gerçekleştirilmesinden ve yüksek kalitede altyapı servislerinin verilmesinden sorumludur. Banka'nın teknolojik altyapısının ve süreçlerinin; çevik ve güncel metodolojileri takip eden bir şekilde işletilmesi ile Banka'nın rekabet gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 


Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Grubu

•   Alternatif Satış Kanalları ve İletişim Merkezi Bölümü
•   Ödeme Sistemleri ve CRM 
•   Dijital Bankacılık Bölümü
•   Kurumsal İletişim Birimi
•   İş Geliştirme ve İnovasyon

Dijital
Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Grubu, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve bankacılık mevzuatına uygun olarak Banka kanal yönetimi, bireysel kredi, ödeme sistemleri ve diğer bireysel ürünlerin strateji, fiyatlama, satış kanalı geliştirme ve altyapı geliştirme prosedürlerinin belirlenmesinden, bu faaliyetlerin Banka çıkar ve menfaatleri gözetilerek en verimli şekilde sonuçlandırılmasından, bireysel bankacılık aktivitelerinde iştiraklerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından, müşterilere sunulacak yeni ürünlerin koordine edilmesinden, sektördeki diğer bireysel bankacılık trendlerinin takip edilmesinden ve tüm bu faaliyetlerdeki hedef ve sonuçlara ulaşmak üzere organizasyonel aksiyonların alınmasından sorumludur.


Finans Grubu ​

Finansal Raporlama Muhasebe ve Vergi Yönetimi Bölümü
İş Kolu Karlılık Birimi
Satın Alma Birimi

Finans Grubu, Banka'nın bütçesi ve gider politikalarını oluşturur ve gider ve yatırım süreçlerinin bütçe hedefleri doğrultusunda yönetir. Bu kapsamda,  iş kolu, ürün, kanal, müşteri kırılımlarında ve Banka genelinde finansal performansı analiz eder banka üst yönetimine bilgi verir. Banka'nın muhasebe ve raporlama sisteminin yasal mevzuata uygun tutulmasından sorumludur. Sorumluluk alanındaki mevzuat konuları ile ilgili iç ve dış raporların hazırlar, vergi süreçlerini yönetir ve Banka iştirakleri ve ilişkili kuruluşlarını finans fonksiyonlarının organize ve takip eder.


Finansal Kurumlar Grubu 

Finansal Kurumlar Pazarlama Bölümü

Finansal Kurumlar Grubu, bankamızın yurtdışı finansal pazarlama stratejisini oluşturarak uluslararası bankacılık faaliyetlerini yürütür ve kurumsal müşterilerimiz için yeni ürünler geliştirerek piyasaya sunar. Hazine Grubu

Hazine Fiyatlama ve Likidite Yönetimi Bölümü
Hazine Satış ve Pazarlama Bölümü
Özel Bankacılık Bölümü
Özel Bankacılık Strateji ve İş Geliştirme Birimi

Hazine Grubu, bankamızın menkul kıymet portföyünü yönetir, para piyasaları işlemlerini gerçekleştirir ve piyasaya ilişkin tüm politikaları takip eder.


Hukuk Müşavirliği Grubu 

Hukuk Müşavirliği Grubu

Hukuk Müşavirliği Grubu, bankamızın kurumsal ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, faaliyetlerin yasalara uyumunun sağlanması amacıyla yönlendirmesinden ve danışmanlık yapılmasından sorumludur. 


İç Sistemler Grubu

Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Kontrol Bölümü
Uyum Bölümü
Risk Yönetimi Bölümü

İç Sistemler Grubu, bankamız süreçlerinin yönetmelik, politika ve prosedürlere uygun olarak yapılmasını denetler. Bu kapsamda, belirlenen risk yönetimi politikaları çerçevesinde Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risklerin tespit ederek yönetilmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlar. 


İnsan Kaynakları ve Operasyon Grubu​

İK İş Ortağı Birimi
Performans ve Ücret Yönetimi Birimi
Bordro Yönetimi ve Çalışma İlişkileri Birimi
Destek Hizmetleri Birimi
Bankacılık Operasyonları Bölümü
Ödeme Sistemleri Operasyonları Bölümü

İnsan Kaynakları fonksiyonu bankamızın insan kaynağı planlamasını yaparak planlar, seçme ve yerleştirme, eğitim ve gelişim, kurum içi iletişim, performans, kariyer ve yetenek yönetimi, ücret ve ödüllendirme, , bordrolama ve çalışma ilişkilerini yönetir.

Operasyon fonksiyonu, bankamız müşterilerine vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini yüksek seviyede tutmak amacıyla şubeler ve alternatif dağıtım kanalları operasyonlarını verimli ve etkin bir şekilde yönetir.


İştirak Yönetimi Grubu

İştirakler Finansal Yönetim ve Bütçe Bölümü

İştirak Yönetimi Grubu, bankamızın yeni yatırımlar ve/veya iş ortaklığı yapacağı ülkeler ve sektörler konusunda strateji geliştirerek önerilerde bulunur. Kurulması ve/veya satın alınmasına karar verilen iştirakin ortaklık yapısının Banka lehine maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenleyerek üst yönetimi bilgilendirir ve yönlendirir. 


Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Grubu 

Bireysel Krediler Tahsis Bölümü
Kredi Politika ve Analitik Bölümü
Kurumsal Krediler Tahsis Birimi
Sermaye Piyasaları Bölümü
Yapılandırılmış Finansman Bölümü 

Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Grubu, yerli ve uluslararası yatırımcılara yönelik sermaye piyasası ürünlerinin geliştirerek piyasaya sunar. Bu amaç doğrultusunda, kredi ve sermaye piyasası ürünlerine yönelik araştırma yapar, finansal kuruluşlar ile ilişkileri yönetir. Bunların yanı sıra, sermaye piyasalarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuattaki gelişmeler ile uluslararası piyasalardaki yeni sermaye piyasası uygulamalarını takip eder ve bu alandaki yeniliklerin ülkemize entegrasyonu konusunda iş geliştirilmesi çalışmasında bulunur. 


Kurumsal Bankacılık Grubu

Kurumsal Krediler Bölümü
Kurumsal Finansman Bölümü
Merkezi Pazarlama Bölümü
Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi
İnşaat Emlak Birimi

Kurumsal Bankacılık Grubu, prestijli projeler kapsamında işbirliği ve ortaklıklar ile şirket satın alma ve birleşme işlemlerini yönetir, fonlama altyapılarını oluşturur, kamu ve özel sektör projelerini değerlendirerek, finansman sağlar ve bu bağlamda oluşturulacak işbirliklerini yönetir. Nakit yönetimi dünyasına ilişkin ürünleri geliştirir, kurumsal kredi politikalarının kredi değerlendirme kriterlerini ve stratejilerini yürütür, kurumsal segment ve proje kredilerinin Banka bilançosuna ve kârlılığına olan etkilerinin efektif olarak izler ve yasal takibe intikal eden firmaların Hukuk Müşavirliği Grubu ile koordineli olarak takip eder. ​


Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu 

Güvenlik ve Şikayet Yönetimi Birimi

Mevzuat Geliştirme ve Yönetimi Grubu, yasalarda meydana gelen değişiklikleri izleyerek, iş birimlerine danışmanlık yapar. , Tüm ürün ve hizmetleri, dolandırıcılık ve güvenlik açısından değerlendirerek, , finansal kayıpları engeller Grup, müşterilerimizin beklentilerini tüm iş birimlerine aktarır, Bankamıza ulaşan tüm müşteri şikayetlerinin çözülmesini sağlar, 


Perakende Bankacılık Satış ve İştirakler Koordinasyon Grubu 

Bireysel Krediler Risk İzleme ve Takip Birimi
Fiziki Kanallar Ürün Yönetimi ve İştirakler Koordinasyon Bölümü
Satış Yönetimi Bölümü

Perakende Bankacılık Satış ve İştirakler Koordinasyon Grubu, , müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi seviyede karşılayacak satış politikalarını ve stratejilerini oluşturur.  Bankamızın tüm satış kanallarının yönetim ve takibini yaparak, Grup şirketlerinin satış koordinasyon faaliyetlerini yürütür.  Yeni satış modelleri geliştirerek, piyasaya sunar. 


Proje Yönetimi Bölümü

Proje Yönetimi Bölümü

Proje Yönetimi Bölümü, bankamızın bilgi teknolojileri projelerinin süreç ve metodolojisinin yönetilmesi ve takibinden sorumludur. ​