Kurumsal

  • İskonto İştira Kredisi

İskonto İştira Kredisi


Firmanızın ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerinin nakde çevrilebilmesine imkan veren bu kredi uygulaması, kısaca, ticari senedin kırılması işlemidir. 

Kredi, senedin bankaya verilişinden vade sonuna kadar geçecek süre için, senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, KKDF ve BSMV düşüldükten sonra kalan bakiyenin ödenmesi suretiyle kullandırılır. 

İskonto kredisinde iskonto edilen senet, temlik cirosu ve teslim yoluyla Bankamıza iletilir. 

İştira işleminin iskonto işlemlerinden tek farkı, senet borçlusunun, iskonto işlemini gerçekleştiren banka şubesinin bulunduğu belediye hudutlarının dışında ikamet etmesidir. 

Ana para riski, vade sonunda çek ve/veya senedin tahsili yoluyla sıfırlanır.


Taksitli Kredi​

Talep edilen kredi tutarının tamamının bir defada kullanılmasına, geri ödemelerini ise belirlenen vade içerisinde anapara+faiz+diger kesintiler toplamından oluşan, aylık ve eşit taksitler halinde geri ödenmesine imkan verir.


​Faiz oranı kredi vadesi süresince sabit kalır.​​